Abstract

Antecedents: La implementació del Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) requereix d’un gran esforç. Existeixen pocs estudies avaluant la percepció del personal sobre el NIDCAP, especialment al sud d’Europa, i aquests estudis normalment tenen poca representació del personal mèdic.
Objectius: Explorar les percepcions del personal (neonatòlegs, infermeres i auxiliars) del NIDCAP durant la seva implementació i la seva actitud cap a ell i la seva intenció de dur-ho a terme.
Disseny de l’estudi: Es tracta d’una enquesta descriptiva per mesurar les percepcions del NIDCAP i el seu efecte en els treballadors de dos unitats de cures intensives neonatals de nivell 3 (UCIN) a Espanya. Es van distribuir qüestionaris validats a neonatòlegs, infermeres i auxiliars dels quals 205 van ser completats (taxa de resposta 85%).
Resultat. Virtualment tots el ítems que valoren el benestar del nadó i el rol dels pares va rebre una valoració positiva. Per altre banda, tres ítems van rebre una avaluació lleugerament negativa NIDCAP va requerir més temps a les infermeres i les condicions de feina i il·luminació no van ser òptimes respecte a la pràctica anterior. Els professionals també van mostrar una actitud positiva en quant a la intenció de fer servir NIDCAP. Aquesta pràctica és més positiva pels neonatòlegs que per les infermeres.


Autors: Mosqueda, R.; Castilla, Y.; Perapoch, J.; de la Cruz, J.; López-Maestro, M.; Pallás, C.;
Revista: Early Human Development
Volum: 89(1)
Núm. pàgina: 27-33
Any de publicació: 2013
Factor d’impacto(SCI/SSCI): SCI 2.02
Quartil(SCI/SSCI): Q2 (22/76)
Àmbito de recerca: Pediatric


mantenimiento web