Abstract

Antecedents: Estudis previs emfatitzen en la importància de la família biològica pel benestar dels adolescents adoptats. Però, la majoria d’aquests estudis només tenen en consideració els punts de vista dels professionals, pares adoptius i pares biològics, i no el dels propis adolescents. Per aquest motiu, se sap poc sobre les percepcions que tenen els adolescents i les necessitats expressades.
Mètode: Aquest estudi ha recollit informació de 57 adolescents en famílies d’acollida a Espanya (AFE). L’estudi empra una metodologia qualitativa, amb focus groups per recol·lectar dades i el programa Atlas.ti per l’anàlisi de dades. Les dades qualitatives ens permet entendre de millor forma com els adolescents acollits es relacionen amb les seves famílies biològiques.
Resultats: Els resultats destaquen les necessitats específiques dels adolescents en relació a: a) enteniment de la història familiar, b) impacte de les visites de la família biològica i la relació amb ells, i c) relació entre la família i la família d’acollida.
Conclusions: aquests resultats revelen implicacions a considerar quan es creen programes de suport per aquest grup.


Autors: Fuentes-Peláez, N.; Amorós, P.; Mateos, A.; Balsells, M.A.; Violant, V.;
Revista: Psicothema
Volum: 25(3)
Núm. pàgina: 349-54
Any de publicació: 2013
Factor d’impacte(SCI/SSCI): SSCI 0.961
Quartil(SCI/SSCI): Q3 (61/126)
Àmbit de recerca: Psicología, Multidisciplinar


mantenimiento web