Abstract

Antecedents i objectius: S’han descrit diferències en els resultats perinatals segons l’ètnia de la dona embarassada amb diabetis mellitus (GDM). S’ha analitzat la relació entre l’ètnia, les característiques maternes i el resultat perinatal en dones embarassades amb GDM.
Pacients i mètodes: Anàlisis retrospectiu de dones amb GDM que van assistir al centre entre 1986 i 2007. S’han estudiat 2543 parelles de mares i el seus nadons (8.9% gestació múltiple, 2480 Caucàsiques [C] i 63 no Caucàsiques [NC]). Les característiques maternes i els resultats perinatals van ser comparats segons la ètnia materna i es va fer un anàlisis de regressió logística multivariable per predir els resultats perinatals.
Resultats: Els grups (C vs NC) van diferir en embarassos previs, història obstètrica, IMC pregestacional, retard en el diagnòstic i admissió a la clínica, el test de glucosa plasmàtica en dejú i la hemoglobina glicada en el primer i tercer trimestre, tots ells sent pitjor en el grup NC. En quant als resultats perinatals, es van observar diferències en les prevalences de macrosomia (4.3 vs 19.4%) i gran segons edat gestacional (LGA) (9.5 vs 32.3%), tots ells sent més elevats en el grup NC. En l’anàlisi de regressió logística, NC era un predictor independent per macrosomia, LGA i icterícia amb una odds ratio 2.767 (95% interval de confiança [95% CI] 1.257-6.091) per LG i 2.629 (95% CI 0.972-13.548) per icterícia neonatal.
Conclusions: Pacients del grup NC-GDM presentaren pitjors resultats perinatals, parcialment explicats per la història clínica, mesures antropomètriques i control glicèmic matern. La ètnia del grup NC era un predictor independent pels resultats perinatals pobres.

 


Autors: Aulinas, A.; Biagetti, B.; Vinagre, I.; Capel, I.; Úbeda, J.; María, M.A.; García-Patterson, A.; Adelantado, J.M.; Ginovart, G.; Corcoy, R.;
Revista: Medicina Clínica
Volum: 141(6)
Núm. pàgina: 240-5
Any publicació: 2013
Factor d’impacte(SCI/SSCI): SCI 1,3
Quartil(SCI/SSCI): Q3
Àmbit de recerca: Medicina interna general


mantenimiento web